Skogstjänster

Oy Alessia Ab:s Skogsdivision har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i mellersta och västra Nyland.

Vår kundkrets består av såväl skogsbolag som privata skogsägare och vi erbjuder en rad olika tjänster samt ger rådgivning till våra kunder. Vi kan också för skogsägarens räkning göra den lagstadgade anmälan om användning av skog.

Vi är med i PEFC-gruppcertifieringen för skog och vi har även färdigheter att utföra arbeten i FSC certifierade skogar.

Oy Alessia Ab:s Skogsdivision har en egen kvalitetshandbok med vilken vi säkerställer en hög nivå på verksamheten. Kvalitetshandboken uppfyller till alla delar skogsbolagens krav på ett ansvarsfullt avtalsföretag.


Vi erbjuder följande tjänster

Fällning av gårdsträd
Raka fällningar, fällning i sektioner samt fällningar med hjälp av skylift.


Plantskogsskötsel
En väl utförd plantskogsskötsel är en investering som snabbt ger avkastning. För att garantera bästa möjliga resultat för er, följer vi regelbundet upp resultatet under arbetetsgång(s.k egenkontroll) Efter arbetet slutförts får ni en kopia av kontroll protokollet.


Iståndsättning av ungskog
Har plantskogsskötseln uteblivit och resulterat i att skogen har blivit något mellan plantskog och första gallring? I sådana fall kan vi utför energiveds-avverkningar med motorsåg utrustad med fällhandtag.


Förhandsröjning
Ibland förutsätter virkesbolagen att en skogsfigur skall förhandsröjas före avverkning. Förhandsröjningen förbättrar också märkbart gallringsresultatet. Om markägaren önskar, kan vi också förhandsröja enligt Tapios och Finlands Viltcentrals rekommendationer för ett viltvänligt skogsbruk.


Avverkningar
Energived, gallringar, vindfällen eller gårdsträd - vi fixar de mesta! Vi har ett brett kunnande och erfarenhet av olika slags avverkningar både då det gäller special- eller vanligt skogsbruk. Vi har alltid en lösning som vi anpassar enligt kundernas önskemål.

Ring gärna för mera information

Niclas Boström
040 5799 690

Röjning
Plantering
Rådgivning


Alexander Boström
040 8398 049

Fällning av gårdsträd

Specialavverkningar